warning می توانید با فعال کردن جاوا اسکریپت مرورگرتان ، از امکانات بیشتری بهرمند شوید . مشاهده جزئیات
ستاره های ایمنی خودرو ها از کجا می آیند؟
clear
ستاره های ایمنی خودرو ها از کجا می آیند؟
190

ستاره های ایمنی

بررسی مهم ترین بخشهای آزمون تصادف در اروپا

این روزها ایمنی خودرو به یکی از فاکتورهای مهم خریداران برای خرید خودروهــا در ایران و جهان تبدیل شده است.

و بســیاری از خریداران به دنبال تعداد ستاره های ایمنی خودروهای خریداری شده هستند. مؤسســات متعددی در دنیا وظیفه تست تصادف خودروها را بر عهده دارند. و هر یک، بر اساس روش های خود، میزان ایمنی خودروها را مورد ارزیابی قرار می دهند. این مؤسسات هرچند اختلاف هایی در روش های تســت دارند اما اصول کلی کاری آنهایکسان است.

در این میان مؤسسه EuroNCAP در اروپا، یکی از شناخته شده ترین مؤسسات است.

در ادامه و طی دو سری، اصلی ترین آزمون های این مؤسسه بر روی خودروها را مرور خواهیم کرد.

#s-img-div#

#s-img-link#http://s9.picofile.com/file/8324766026/euro_ncap_1024x659.jpg#e-img-link#

#s-img-link#http://s9.picofile.com/file/8324766042/euro_ncap_safety_header.jpg#e-img-link#

#e-img-div#

1. آزمون تصادف بخشی از جلوی خودرو

تصادف از روبرو رایج ترین شکل تصادف برای وسایل نقلیه است، و به همین دلیل هم بســیاری از خریداران آزمون تصادف را با این آزمون می شناسند. در آزمون تصادف از روبرو، هدف بررسی مقاومت بدنه خودرو در مقابل شدت تصادف با مانع است. ضمن آنکه در این آزمون باید بدنه خودرو تا حد امکان نیروی تصادف را جذب کرده و مانع از تغییر شکل اتاق خودرو شود.

در آزمون تصادف از جلو در EuroNCAP خودرو با سرعت 64 کیلومتر در ســاعت به یک مانع برخورد میکند به گونه ای که 40درصدعریض ترین بخش خودرو از جلــو در برخورد با مانع قرار گیرد.
با توجه بــه جنس دیوارهای که خودرو بــا آن برخورد میکند،برآوردها نشان می دهد این تصادف مانند آن است که دو خودرو با ســرعت 55 کیلومتر در ســاعت به صورت رودررو با یکدیگرتصادف کنند. این مانع در اصل یــک بلوک بزرگ از آلومینیوم مقاوم لانه زنبوری است که در برخورد با این شدت تغییر شکلی
نمی دهد و بــه این ترتیب تمام نیروی برخورد به خودرو منتقل میشود.

متخصصان مؤسســه EuroNCAP همواره به دنبال آن بوده اند کــه در آزمون های خود نزدیک ترین حالت به دنیای واقعی را شبیه سازی کنند و به همین دلیل در این آزمون، بخشی از جلوی خودرو با مانع درگیر میشــود چرا که بررسی های این مؤسســه نشان داده بخش عمده ای از تصادفات به این شکل رخ
میدهد.

این آزمون از سمت راننده انجام میشود چراکه به ویژه در تصادفــات رودررو، بیشــتر بخش جلویی خودرو در ســمت راننده است که در تصادف درگیر میشود.

#s-img-div#

#s-img-link#http://s9.picofile.com/file/8324764650/kia_optima_2015_odb_media_gallery.jpg#e-img-link#

#s-img-link#http://s9.picofile.com/file/8324764676/kia_optima_2015_odb1_media_gallery.jpg#e-img-link#

#e-img-div#

2. آزمون تصادف کامل جلوی خودرو

این آزمون نســبتا جدید اســت و از سال 2015 وارد لیست آزمون هــای اجباری EuroNCAP شــده اســت.
در این آزمون، برخالف مورد قبلی، خودرو به طور کامل با یک جسم سخت برخورد میکند. این آزمون با سرعت 50 کیلومتر درســاعت انجام میشــود و در آن خودرو به طور کامل با یک دیواره ســخت برخورد میکند. در این آزمون غیر از ایمنی راننده، ایمنی سرنشــینان جلو و عقب نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

طراحی خودرو در این آزمون باید به گونه ای باشــد که در اثر تصادف، بدنه و شاســی بتوانــد نیروی تصادف را جذب کند ضمــن آنکه تجهیزات ایمنــی همچون کمربند ایمنی و ایربگ ها هم در نتیجه این آزمون مؤثر هستند.

#s-img-div#

#s-img-link#http://s8.picofile.com/file/8324764700/kia_optima_2015_fw_media_gallery.jpg#e-img-link#

#s-img-link#http://s9.picofile.com/file/8324764684/kia_optima_2015_fw1_media_gallery.jpg#e-img-link#

#e-img-div#

3. آزمون تصادف جانبی خودرو با خودرو

تصادف خــودرو با بخش کنــاری خودروی دیگــر یکی ازمهم ترین دلایل آســیب به سرنشــینان در تصادفات است و دومیــن دلیل مرگ در تصادفات را بــه خود اختصاص داده است.

در این نوع تصادف ها که در تقاطع ها شایع است یکی از دو خــودرو از جلو به بخش کناری اتــاق خودروی دیگر برخورد می کند.
بخش کناری خودرو یکی از آسیب پذیرترین و ضعیف ترین بخش های آن است ضمن آن که کمترین فاصله میــان بیرون و درون خودرو در ایــن بخش وجود دارد و به
همین دلیل در این تصادف ها، آسیب به بدن و سر سرنشین یا راننده شدید خواهد بود.

مؤسسه EuroNCAP دو نوع آزمون تصــادف جانبی را انجام می دهــد که اصلی ترین آن تصــادف خودرو با خودرو اســت.
در ایــن حالت یک بلوک سخت با ســرعت 50 کیلومتر در ســاعت به بخش کناری خودروی مورد آزمون، دقیقا جایی که ستون B خودرو قرار دارد برخورد میکند. در این حالت از یک ســو باید ســتون میانی و محافظ های درون درب ها شدت برخورد را کم کنند. و از ســوی دیگر ایربگ های جانبی سر و بدن مانع از برخورد
سر و بدن راننده به شیشه های کناری و درب ها شوند.

#s-img-div#

#s-img-link#http://s8.picofile.com/file/8324764792/kia_optima_2015_side1_media_gallery.jpg#e-img-link#

#e-img-div#

4. آزمون تصادف جانبی با ستون

بررســی ها نشــان می دهد یک چهارم از تمام تصادفات مرگبار در برخوردهــای جانبی رخ می دهــد.
در این بین، برخــورد از کنار با درخت، تیر برق و یا گوشــه یک خــودروی دیگر(که در آن محل اعمال نیروی تصادف متمرکز است) یکی از دلایل اصلی مرگ و میر
است. و به همین دلیل هم EuroNCAP آزمون تصادف جانبی با ستون را برای شبیه سازی این شکل از تصادفات تدارک دیده است.

در این آزمون ســتونی با قطر 254 میلیمتر با سرعت 32 کیلومتر در ســاعت به بخش کناری خودرو برخورد میکند. در این شرایط اصلی ترین عامل نجات راننده و سرنشین ایربگ های جانبی و به ویژه ایربگ پرده ای است. چراکه بررسی ها نشان می دهد شدت ضربه بدون ایربگ در حدی اســت که حتی احتمال برخورد سر با ستون وجود دارد و شدت ضربه بیش از پنج برابر میزانی است که میتواند منجر به صدمات مغزی و مرگ شود.

در این حالت ایربگ پرده میتواند کمک بزرگی باشد چراکه در حدفاصل میان سر و شیشه کناری و درنتیجه ستون متحرک قرار می گیرد تا سر به جای برخورد با موانع سخت،با این پرده برخورد کند و تا حد زیادی از شدت برخورد کاسته شود.

#s-img-div#

#s-img-link#http://s8.picofile.com/file/8324764618/kia_optima_2015_pole_media_gallery.jpg#e-img-link#

#s-img-link#http://s8.picofile.com/file/8324764634/kia_optima_2015_pole1_media_gallery.jpg#e-img-link#

#e-img-div#

عکس های بالا تست تصادف کیا اپتیما 2015 راکه توسط موسسه EuroNCAP انجام شده را نشان می دهد.

این خودرو توانست 5 ستاره ایمنی را دریافت کند.

مطالب مرتبط