warning می توانید با فعال کردن جاوا اسکریپت مرورگرتان ، از امکانات بیشتری بهرمند شوید . مشاهده جزئیات
سیستم کنترل کمکی پایین آمدن از شیب
clear
سیستم کنترل کمکی پایین آمدن از شیب
135

سیستم کنترل کمکی پایین آمدن از شیب

DAC

DAC مخفف عبارت Downhil Assist Control است.

که میتوان آن را کنترل کمکی برای پایین آمدن از شــیب ترجمه کرد. در زمان حرکت در مســیرهایی با شــیب زیاد راننده ناچار اســت از دنده یک اســتفاده کند تا بتواند از اثر ترمــز موتور برای کاهش ســرعت بهره بگیــرد ضمن آنکه به دفعات باید از ترمز نیز اســتفاده کرد.

در یک مسیر خارج از شــهر، این کار باعث میشــود تمرکز راننده تا حدودی از مسیر حرکت منحرف شــود و این می تواند بسیار خطرناک باشــد. چراکه در چنین مســیرهایی وی باید کاملا به مسیر چشــم بدوزد تا بتواند از چاله ها و ســنگ هایی که در طول مســیر وجود دارد و میتواند به خودرو آســیب برساند و یا
آن را متوقف کند دور باشــد.

برای کمک به راننده در چنین مسیرهایی سیســتم کمکی DAC در خودروها توسعه پیدا کرده است.

این سیستم در زمان نزول از شیب کنترل خودرو را در دســت میگیرد و سرعت خودرو را بر روی سرعتی که از ســوی راننده تنظیم شده اســت ثابت نگه میدارد. به این ترتیب که هر زمان که ســرعت از حد مشــخص شده بالاتر رفــت. به آرامی ترمزها را درگیر میکند تا ســرعت متعادل شــود و به ایــن ترتیب راننده نیازی بــه تمرکز بر روی این بخش ندارد.

ازاین سبستم بیشتر در خودرو های آف رود یا خودرو های بیرون جاده ای استفاده می شود.

مطالب مرتبط